Menu Close

Teisės aktai, reglamentuojantys gimnazijos veiklą

Atnaujinta 2019-05-09

 1. Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33–1014, Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume).
 2. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 23–593; 2003, Nr. 2853). Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI–1281 (Žin., 2011–03–31 Nr. 38–1804).
 3. Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V – 1308.
 4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. V–1164  „Dėl Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“.
 5. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 6. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. V-834 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. ISAK-1871 „Dėl Švietimo ir mokslo institucijų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.
 7. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. V–838 „Dėl 2006 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. ISAK–657 „Dėl švietimo ir mokslo ministro institucijų registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.
 8. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. rugsėjo 6 d. Nr. V–840 įsakymo Nr. ISAK–1889 „Dėl klasių tipų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo.
 9. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. V–442 „Dėl 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“.
 10. Lietuvos higienos norma HN 21:2010 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V–60 (Žin., 2010, Nr. 14–678).
 11. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. V-140 „Dėl Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 12. Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK – 2695 (Žin., 2006, Nr. 4–115).
 13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ 2011 m. birželio 29 d. Nr. 768 Vilnius.
 14. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK–256 (Žin., 2004, Nr. 25–1150).
 15. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr.  ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ redakcija 2012 m. gegužės 8 d. Nr. ĮSAK-V-766.
 16. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. V-1228 „Dėl Specialiosios pedagoginės teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 17. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 8 d. Nr. V–383 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. V-1228 „Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 18. Įsakymas dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo, 2011 m. liepos 13 d. Nr. V – 1265/V – 685/A1 – 317, Vilnius.
 19. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo“ 2011 m. rugsėjo 30d. Nr. V – 1795.
 20. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo“ 2011 m. rugsėjo 30 d. Nr. V – 1775.
 21.  Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII – 198.
 22. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. V – 406 redakcija „Dėl pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.