Menu Close

Mokinių teisės ir pareigos

Mokinys turi teisę:

 1. Nemokamai gauti informaciją apie Visagine veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymosi formas.
 2. Pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis gimnazijoje, savarankiškai mokytis ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą.
 3. Sulaukęs 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą.
 4. Gauti geros kokybės švietimą.
 5. Pasirinkti formaliojo švietimo programas papildančius bei jo saviraiškos poreikius tenkinančius programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas, kursus.
 6. Į psichologinę ir specialiąją pedagoginę, specialiąją socialinę pedagoginę, informacinę pagalbą, sveikatos priežiūrą mokykloje, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją.
 7. Į socialinę pagalbą, jei tokios pagalbos negali jam suteikti tėvai (globėjai, rūpintojai).
 8. Mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą.
 9. Į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą.
 10. Dalyvauti gimnazijos savivaldoje.
 11. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.

Mokinys privalo:

 1. Sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, gimnazijos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.
 2. Stropiai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus gimnazijos bendruomenės narius.
 3. Mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų.
 4. Laikytis saugos reikalavimų, sveikos gyvensenos, neturėti žalingų įpročių; nerūkyti, nevartoti svaiginamųjų gėrimų, narkotinių ir psichotropinių, žmogaus psichiką žalojančių medžiagų: neturėti tabako ir elektroninių cigarečių gimnazijoje ir jos teritorijoje, nenaudoti kitų žmonių atžvilgiu smurto, prievartos, patyčių.

______________