Menu Close

Tėvų (globėjų, rūpintojų) teisės ir pareigos

Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę:

 1. Nemokamai gauti informaciją apie veikiančias Visagine mokyklas, švietimo programas, mokymo formas.
 2. Dalyvauti parenkant (prireikus parinkti) vaikui ugdymo programą, mokymosi formą, mokyklą ar kitą švietimo teikėją.
 3. Gauti informaciją apie vaiko ugdymosi sąlygas ir jo pasiekimus.
 4. Dalyvauti gimnazijos savivaldoje.
 5. Naudotis specialiojo ugdymo įstatymo ir kitų įstatymų numatytomis teisėmis.
 6. Bendradarbiauti su gimnazijos vadovybe bei gimnazijos komandomis planuojant gimnazijos darbą.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo:

 1. Užtikrinti savo vaiko punktualų ir reguliarų gimnazijos lankymą.
 2. Sudaryti sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas, apsaugoti jį nuo smurto, prievartos, patyčių ir išnaudojimo, užtikrinti, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą.
 3. Bendradarbiauti su gimnazijos vadovu, kitais švietimo teikėjais, mokytojais, kitais specialistais, teikiančiais specialiąją psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, sveikatos priežiūrą, sprendžiant vaiko ugdymosi klausimus.
 4. Parinkti savo vaikams iki 14 metų dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą.
 5. Kontroliuoti ir koreguoti vaiko elgesį.
 6. Užtikrinti savo vaiko mokymąsi pagal pagrindinio ugdymo II dalies bei vidurinio ugdymo programas.

_________________