Menu Close

VISAGINO „ATGIMIMO“ GIMNAZIJA SKELBIA ATRANKĄ BIBLIOTEKININKO PAREIGOMS EITI

Pareigos: bibliotekininkas
Darbo vieta: Tarybų g. 23, Visaginas.
Pareigybės rūšis: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
Pareigybės lygis: B
Reikalavimai:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 2009 m., ar specialusis
vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 m., ir atitikti kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus
Lietuvos Respublikos  švietimo įstatyme.
2. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
3. mokėti lietuvių kalba, jos kalbėjimo lygis turi atitikti LR Vyriausybės nutarimu
patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
4. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius bibliotekos veiklą;
5. gebėti planuoti ir organizuoti veiklą;
6. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
7. organizuoti bibliotekos veiklą;
8. pagal kompetenciją savo darbe vadovautis bibliotekos veiklą reglamentuojančiais
dokumentais;
9. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
10. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimų;
11. žinoti bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus.
Bibliotekininkas privalo vadovautis:
1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje
galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius,
darbuotojų saugą ir sveikatą;
3. gimnazijos nuostatais ir darbo tvarkos taisyklėmis;
4. darbo sutartimi;
5. bibliotekininko pareigybės aprašymu;
6. kitais gimnazijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais (įsakymais, potvarkiais,
nurodymais, taisyklėmis, tvarkomis);
7. darbuotojas turi pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę.
Darbo užmokestis:
1. Darbo krūvis – 0,66 pareigybės dydžio.
2. Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 0,62 – 0,71,
priklausys nuo turimos kvalifikacijos ir darbo stažo.
3. Mokėjimo terminai – mokama du kartus per mėnesį darbuotojui sutikus.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.
5. Gyvenimo aprašymą.
6. Pažymą apie darbo stažą.
7. Pažymą dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.
8. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Dokumentų pateikimas:
Pretendentai dokumentus pateikia į Visagino ,,Atgimimo“ gimnaziją adresu:
Tarybų g. 23, LT31202 Visaginas arba atsiunčia elektroniniu paštu ina.fomina@atgimimo.lt.
Dokumentai priimami: iki 2024-08-21 (imtinai) atrankos data 2024-08-28
Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis). Pretendentai, atitinkantys atrankos
reikalavimus, apie pokalbio laiką bus informuojami asmeniškai. Dokumentų originalai pateikiami
atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentams.
Telefonai pasiteirauti: +370 386 71882, +370 614 70535.